Homepage Podskaláčku Emovo herní archív Odkazovník Naše Šifry Program Šifry Tábor Kadov 1998 Tábor Kadov 1997 Etapovka STKZ Dobytí severního pólu Mejl na mě Zpět Domů

ŠKOLA LESNÍ MOUDROSTI


Tady je v HTML podobě příručka podle které se plní na táboře různé zkoušky tzv. "Orlí pera"

Co je to škola lesní moudrosti, Ti nejlépe vysvětlí
INDIÁNOVO POSELSTVÍ
 1. Indián byl velký prorok života v přírodě. Měl sílu, dokud žil na slunci, a když se pod nátlakem přestěhoval do domu, stal se z něho Samson s ustřiženými kadeřemi. Správnost tohoto způsobu života dokázal dokonalostí svého těla. Byl živoucím protestem proti životu v domech. Může nám ukázat lépe než kdokoliv jiný, jak mít potěšení ze života ve volné přírodě a jak se vyhnout jeho nebezpečným úskalím.
 2. Byl mistrem lesní moudrosti, nejstarší ze všech věd. Té, která především pěstuje mužné vlastnosti. K lesní moudrosti patří síla, rychlost, obratnost, odvaha, znalost lesů a lesních tvorů, hvězd, vod, umění pěstovat rostliny a všechno, co zdatného člověka přivádí do těsného tvořivého styku s čistou přírodou pod modrou oblohou. A v tom nám může být vůdcem Indián spíš než kterýkoli jiný člověk.
 3. Hlásal posvátnou povinnost ctít, zkrášlovat a zdokonalovat své tělo.
 4. Hledal ve všem krásu. Učí nás, že máme v sobě ducha krásy, můžeme vnést krásu do všeho kolem sebe. Tak krásné stany, pokrývky, košíky a kanoe snad neumí vyrábět nikdo jiný na světě. Tyto věci jen vyjadřovaly Indiánovu rozšířenou víru, že Velký Duch je ve všem, všude a ustavičně.

ZÁKONY LESNÍ MOUDROSTI
- ČTYŘNÁSOBNÝ ZÁKON -

Z velkého ústředního ohně se rozbíhají čtyři cesty - cesta těla, cesta mysli, cesta ducha a cesta služby. Všichni lidé kteří chtějí být skutečnými lidmi musí jít po těchto čtyřech cestách. Každá z nich vede ke světlu, malému ohníčku, který zapalujeme z velkého ústředního ohně. Tato světla jsou krása, pravda, síla a láska. Z těchto čtyř světel vychází dvanáct zákonů lesní moudrosti - a to je tajemství čtyřnásobného ohně.
Obvykle se vykládá čtyřnásobný oheň v této zkrácené podobě:
Čtyři světla zažehnutá z velkého ústředního ohně jsou krása, pravda, síla a láska.
Z každého světla vycházejí tři paprsky
Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

Tuto zkrácenou verzi lze rozvést:
PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONŮ
Toto je světlo krásy. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
 1. Buď čistý, ty sám i místo kde žiješ. Není dokonalé krásy bez čistoty těla, duše a jednání. Tělo je posvátným chrámen ducha, uctívej proto své tělo. Čistota prospívá především tobě, pak lidem kolem tebe a ti, kdož zachovávají tento zákon, skutečně slouží své zemi.
 2. Buď silný. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je to chrám ducha, a není-li zdravé, nemůže být silné ani krásné.
 3. Ochraňuj všechny neškodné tvory pro radost, kterou dává jejich krása. Chraň stromy, květiny a obvzlášť dávej pozor na oheň v lese i ve městě. Toto je světlo pravdy. Vyzařují z něho tyto paprsky:
 4. Považuj své čestné slovo za svaté. To je zákon pravdy a pravda je moudrost.
 5. Hraj poctivě, neboť poctivá hra je pravda a falešná hra znamená zradu.
 6. Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných, neboť nikdo nezná celou pravdu a každý, kdo pokorně věří, má právo na naši úctu. Toto je světlo síly. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
 7. uď statečný. Odvaha patří k těm nejvznešenějším vlastnostem. Strach je u kořene každého zla. Neohroženost znamená sílu.
 8. Mlč, dokud hovoří starší a prokazuj jim úctu i jinak. V době zkoušky je mlčení těžší než mluvení, ale nakonec bývá silnější.
 9. Buď poslušný. Poslušnost je základní povinností na cestě lesní moudrosti. Poslušnost znamená sebeovládání a to je jádrem zákona. Toto je planoucí světlo lásky. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
 10. Buď laskavý. Vykonej alespoň jednu nezištnou službu denně - i kdybys měl třeba jen rozšířit štěrbinu v místech, kde vyráží na povrch pramínek.
 11. Ochotně pomáhej. Konej své povinnosti pro povznášející pocit, který dává služba, neboť člověk čerpá ze služby sílu.
 12. Buď veselý. Raduj se z toho že žiješ - neboť každá rozumná radost, kterou můžeš získat nebo dát, je nezničitelný poklad, který se zdvojnásobí pokaždé, když se o něj rozdělíš s jiným člověkem.

Na táboře máte ideální možnost dokázat si pomocí ZKOUŠKY LESNÍ MOUDROSTI, jak dalece jste se přiblížili k výše uvedeným ideálům.
Po vzoru Indiánů budete za prokázané vlastnosti, znalosti a dovednosti a za vaše chování k ostatním získávat orlí pera a na konci tábora pocty a hodnosti. Podle následujících pravidel budete mít možnost získat až patnáct orlích per, podle stupně prokázaných dovedností za:
čin, velký čin nebo znamenitý čin
Při závěrečném táboráku bude těm nejlepším z Vás udělena hodnost:
BOJOVNÍK za devět orlích per za čin
VELKÝ BOJOVNÍK za šest orlích per za velký čin a tři orlí pera za čin
ORLÍ BOJOVNÍK za šest orlích per za znamenitý čin a tři orlí pera za velký čin
VELKÝ ORLÍ BOJOVNÍK - jen pro nejlepší z nejlepších. Všech devět orlích per musí být za znamenitý čin a k tomu musíte získat další čtyři orlí pera z nepovinných, a to za velký čin.
Z uvedého je zřejmé, že pro získání titulu musíte vybojovat alespoň osm povinných a jedno nepovinné orlí pero. Pro Velkého orlího bojovníka jsou pravidla přísnější. Komu se podaří získat některý z titulů, tomu bude slavnostně předán diplom a nášivka, kterou bude mít právo nosit na košili jako důkaz svých znalostí, dovedností a ryzího charakteru.


1. Orlí pero za odvahu.
Při hlídce budeš hlídat sám, a to hodinu v době od 24 hodin do 4 hodin. V době této hlídky budeš mít za úkol přinést z lesa kartičku. Umístění kartiček bude pro každý stupeň jinde a tato místa budou určena na táboře.

2. Orlí pero za ušlechtilost.
Jestliže jste po celou dobu tábora žili podle zákonů lesní moudrosti, udělí vám toto orlí pero táborová rada na konci tábora. Toto pero platí jako pero za znamenitý čin.

3. Orlí pero za sílu.
K získání orlího pera za sílu musíte splnit úkoly podle následující tabulky:
Hošičinvelký činznamenitý čin
Shyby5810
Kliky203040
Děvčatačinvelký činznamenitý čin
Vis na hrazdě (sec)254050
Kliky na kolenou203040


4. Orlí pero za mrštnost.
Orlí pero za mrštnost se uděluje na základě výsledků táborové olympiády a to takto:
Táborníci, kteří se umístí ve třetí pětině závodníků své kategorie, získávají orlí pero za čin, ve druhé pětině orlí pero za velký čin a závodníci umístění v první pětině orlí pero za znamenitý čin.

5. Orlí pero za plavání.
Kdo přeplave rybník u kamene dvakrát, vybojoval orlí pero za čin.
Kdo přeplave rybník čtyřikrát, vybojoval orlí pero za velký čin.
Kdo přeplave rybník šestktát v košili, kalhotech a botech, vybojoval orlí pero za znamenitý čin.

6. Orlí pero za střelbu.
Táborník získá orlí pero za výkon dle tabulky. Střílí se v leže na vzdálenost 10 m na 10 ran.
činvelký činznamenitý čin
Min. počet bodů607080


7. Orlí pero za znalost přírody.
Na táboře připravíme přírodovědnou stezku, na které budou táborníci určovat stromy, keře, květiny, houby, zvířata, ptáky, ryby a hady. U hub musí táborník určit, je-li houba jedlá nebo jedovatá.
Táborník, který určí
85 % získává orlí pero za znamenitý čin
75 % velký čin
65 % čin

8. Orlí pero za orientaci.
Čin - orlí pero za čin získává táborník, který:
a) určí světové strany podle přírodních úkazů, hvězd a hodinek
b) určí světové strany podle buzoly a zorientuje mapu
c) zná 10 topoznaček
Velký čin
a) znalosti viz čin a), b)
b) zná 15 mapových značek
c) umí spolehlivě určovat azimuty na mapě i v terénu
d) určí vzdálenost dvou bodů na mapě, ví, co je měřítko mapy
Znamenitý čin
a) znalosti viz velký čin a), c), d)
b) určí 20 mapových značek
c) projde na první pokus azimutovou dráhu v limitu
d) zná metody pro odhad vzdáleností a výšek
e) vyzná se v mapě, ví, co jsou vrstevnice a umí jich používat

9. Orlí pero táborníka.
Orlí pero za čin získává táborník, který přespí v přírodě sám, jen ve spacáku a celtě.
Orlí pero za velký čin získává táborník, který:
a) splní podmínku na čin
b) postaví ve dvojici dva druhy stanů
c) zná zásady chování v bouřce
d) umí alespoň jedním způsobem stabilně zavěsit kotlík
Orlí pero za znamenitý čin získává táborník, který:
a) splní podmínky velkého činu
b) zná zásady výběru tábořiště
c) postaví jakýkoliv závěs na kotlík tak, aby byl funkční a stabilní

10. Orlí pero zachránce.
Uchazeč plní následující úkoly:
*1) ošetření drobného poranění
*2) ví, jak zajistit nemocnému lékaře jak přivolat záchranku
*3) rozezná druhy krvácení a ví, jak krvácení zastavit
*4) předvede základní obvazy (hlava, prst, atd.)
*5) umí ošetřit zlomeninu ruky, nohy
*6) ovládá umělé dýchání a masáž srdce
*7) zná zásady protišokových opoatření
*8) ví, jak postupovat při kousnutí psem
*9) rozpozná příznaky úpalu, úžehu a ví, jak postupovat
*10) ví, jak postupovat při uštknutí hadem
*11) ví, jak postupovat při alergické reakci na píchnití hmyzem
*12) ví, jak postupovat při těžkých úrazech
*13) zná příznaky poranění páteře a ví, jak v těchto případech postupovat
*14) rozpozná příznaky otravy houbami a ví, jak postupovat
*15) zná základní léky a ví, na co je použít
K získání orlího pera za čin, zodpoví táborník otázky 1 - 5
za velký čin 1 - 10
za znamenitý čin 1 - 15

11. Orlí pero za ovládnutí ohně.
Orlí pero za čin získá ten, kdo:
a) Zapálí oheň s použitím nejvíce třech zápalek bez papíru. Oheň musí hořet 10 minut (na zapálení ohně jsou 2.pokusy)
b) Zná tři slavnostní a pět užitkových ohnišť.
Orlí pero za velký čin získá ten, kdo:
a) Splní podmínky činu
b) Uvaří v přírodě 1 určené jídlo. Tato zkouška bude probíhat tak, že se družiny rozdělí na poloviny a každé družstvo bude vařit samostatně. Porota složená z vedoucích a instruktorů rozhodne podle kvality jídla, způsobu přípravy a zahlazení ohniště o tom, komu udělí orlí pero za velký nebo znamenitý čin.
Orlí pero za znamenitý čin získá ten, kdo splní podmínky velkého činu a porota mu při vaření udělí orlí pero za znamenitý čin.

12. Orlí pero za uzlování.
Orlí pero za uzlování získá táborník, který uváže šest základních uzlů a dále:
Pro získání orlího pera za čin, uváže 4 další uzle
" VELKý čIN, UVážE 6 DALší UZLE
" znamenitý čin, uváže 10 dalších uzlů
U všech předváděných uzlů musí znát jejich použití.

13. Orlí pero za signalizaci.
Orlí pero za čin získává táborník, který:
a) Umí vysílat i přijímat morseovku, a to ručně i píšťalou, včetně čísel a pomocných znaků.
b) Umí aplikovat morseovku na šifry.
Orlí pero za velký čin získá ten, který splní podmímky činu a navíc zná další 3 šifry (vyjma šifer s aplikovanou morse).
Orlí pero za znamenitý čin získá ten, kdo zná navíc dalších 5 šifer.

14. Orlí pero za ovládnutí nože, pily a sekery.
Táborník, který chce získat toto orlí pero udělá v průběhu tábora jakýkoliv táborový výrobek. Poslední středu tábora výrobek odevzdá a táborová rada rozhodne o udělení orlího pera a jeho stupně.

15. Tajné orlí pero.Nahoru Moje logo
Stránky udržuje Vilém Zoubek alias Ema
www.komik.cz - www.romantik.cz
Poslední modifikace: 14.6.1998
URL dokumentu: http://www.zoubek.cz/homepage/tabor/orlipera.html
Welcome to Praetorian