Homepage Podskaláčku Emovo herní archív Odkazovník Naše Šifry Program Šifry Tábor Kadov 1998 Tábor Kadov 1997 Etapovka STKZ Dobytí severního pólu Mejl na mě Zpět Domů
Dokumenty k táboru

- táborový řád
- vedoucí dne
- denní služba v kuchyni
- noční hlídka
- denní řád
- povinosti instruktora družiny
TÁBOROVÝ ŘÁD

Účast na táboře je naprosto dobrovolná.Tábor je vyvrcholením celoroční práce oddílu.Klade určité nároky na znalosti z praxe pro pobyt v přírodě a táboření,vyžaduje kázeň a pracovitost,správné kamarádské chování mezi sebou.Každý účastník tábora je povinen dodržovat následující ustanovení táborového řádu.
 1. Každý se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky.
 2. Nikdo neopustí tábor bez vědomí vedoucího a to ani do nejbližšího okolí.
 3. Při odchodu z tábora oznámí vedoucí družiny vedoucímu dne,kde se bude družina zdržovat (i při denním táborovém programu).
 4. Denní program je závazný pro každého táborníka.Nikdo je svým chováním nesní narušovat,přidělené úkoly je třeba řádně splnit.
 5. Uvolnění táborníka z denního programu,při návštěvách rodičů mimo návštěvní dobu není možné.Návštěvní doba pro rodiče je pouze v neděli od 9,00 do 17,00 hodin.Každé vzdálení se účastníka tábora i s rodiči při jejich nedělní návštěvě, je nutné oznámit vedoucímu dne.
 6. Každý účastník tábora dbá na své věci,aby byly v pořádku a na osobní čistotu.
 7. Společný táborový majetek je povinen každý táborník opatrovat,ošetřovat,udržovat a chránit před poškozením a ztrátou.
 8. Táborové nářadí a sportovní náčiní se vypůjčuje u hospodáře.Vypůjčené věci každý vrátí v pořádku,případné poškození či ztrátu poctivě oznámí.
 9. Každý táborník bude dobrým kamarádem ostatním,vyhne se zbytečným sporům,každému účastníku tábora ochotně pomůže.
 10. Bude-li kdokoliv sám potřebovat radu nebo pomoc,obrátí se s důvěrou na vedoucí.
 11. Při vycházce do okolí,při cestě za nákupem,bude každý dbát na vystupování,chování,ochraňovat a udržovat dobrou pověst tábora.
 12. Nikdo nebude vstupovat do cizích stanů bez souhlasu jejich obyvatel.
 13. Do kuchyně a okolí má přístup pouze denní služba.
 14. Ve stanu nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze - takové odevzdá do táborové kuchyně.
 15. K jídlu nastupuje vždy celá družina pohromadě,každý čistý,umytý a vezme si jen tolik jídla kolik sní.Je možné si jít dodatečně pro přídavek.Zbytky jídla a odpadky je nutné odhazovat do odpadové jámy nebo do určené nádoby.
 16. Vodu na pití je možno používat pouze převařenou t.j.čaj a to z určené nádoby.
 17. Nádobí (ešus s příborem) si umyje každý neprodleně po jídle v určené nádobě s teplou vodou a opláchne.Není dovoleno si schovávat zbytek jídla.
 18. Ve stanu a okolí si každý udržuje pořádek a čistotu.Každý zvedne pohozený papírek kdekoliv po tábořišti a odhodí jej do koše.Sám nikdo nic neodhazuje volně po tábořišti,úklid si musíme zajišťovat sami místo her.
 19. Dobu poledního klidu musí každý účastník tábora dodržovat v naprostém klidu - čtením,psaním,spánkem bez pobíhání po táboře a okolí.
 20. Koupání je možné pouze společně na vykázaném místě a ve stanovené době za dohledu a dozoru.Rovněž jízda na lodích je přípustná pouze s některým z vedoucích.
 21. Každý účastník tábora bude používat latrinu a to i v noci. Do latrin je zakázáno odhazovat jakékoliv odpadky.
 22. Nebude-li se táborník cítit zdráv a nebo se zraní,oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotnici,ikdyž se mu to nebude zdát významné.
 23. Nikdo nebude ořezávat větve,loupat kůru nebo sekat do stromů sekerou či nožem.Každý budeme ochráncem přírody.
 24. Ve stanu je zakázáno svítit svíčkami (nebezpečí zapálení stanu).Osvětlení si dvojice ve stanu provede sama pomocí lampiček na baterie.
 25. Větší peněžní obnosy je nutné uložit do úschovy k hospodáři tábora.Nelze uschovávat větší peněžní částky u sebe ve stanu.
 26. Každý účastník tábora je povinen uposlechnout kteréhokoliv vedoucího,vedoucího a instruktora své družiny,instruktora té družiny která má právě denní či noční službu. Povinnost uposlechnout příkazy je naprostou samozřejmostí,každý provede bez odmlouvání přiměřený úkol včas,co nejrychleji a co nejpečlivěji.
Nikdo za nás nic na táboře neudělá, vše si musíme udělat společně sami.Za ulejváky a lenochy musí udělat více druzí místo zábavy,her a koupání.Proto ulejváky mezi sebou nestrpíme.Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník tábora z tábora vyloučen a poslán domů přičemž poplatek za zbytek tábora propadá - nevrací se. Podle práce na táboře,podle chování mezi sebou budete po prázdninách opět pozváni do oddílu - nebo vás více mezi sebe napozveme.Cílem našeho tábora je z družin a oddílů vytvořit dobrou partu,dobrý kolektiv správných chlapců a děvčat.TÁBOROVÉ SLUŽBY
VEDOUCÍ DNE

Za vedoucího dne je vždy pro každý den jmenován vedoucím tábora jeden ze členů vedení tábora. Vedoucí dne zajišťuje a řídí denní program a celý denní chod tábora podle vydaného denního rozkazu.V případě změn zajišťuje po dohodě s vedoucím tábora náhradní program. Je podřízen vedoucímu tábora a nadřízen všem účastníkům tábora. Vedoucí dne se střídá při vydání denního rozkazu.

Pracovní náplň vedoucího dne.
 1. Dohlíží nad výkonem denní služby v kuchyni, odpovídá za výkon instruktora denní služby.
 2. Zodpovídá za činnost noční služby a za dětské účastníky tábora kteří nocují mimo tábor,jakož i za klid v táboře po večerce. Schvaluje podpisem rozpis hlídek.
 3. Organizuje podle pokynů vedoucího tábora nástupy na jednotlivá zaměstnání a práce na táboře.
 4. Odstraňuje nedostatky v průběhu dne,přijímá návštěvy,vede evidenci nemocných.
 5. Závěrem denní služby na táborové radě dává návrh na udělení pochval,trestů,hodnotí výkon služeb.
 6. Kontroluje převzetí denní služby,odpovídá za odstranění zjištěných nedostatků.
 7. Odpovídá za zajištění tábora v noci a při vyjimečných situacích (bouřka a pod.).
 8. Zajišťuje ranní nástup (vlajkovou četu a pod.).
 9. Má trvalý přehled o pobytu družin i jednotlivců.
 10. Návštěvy,které mají v úmyslu pobýt v táboře déle než jeden programový blok,je nutno přihlásit u vedoucího tábora,který je poučí o pravidlech pobytu. Zodpovídá za to, že se v táboře nebude pohybovat nikdo, kdo není účastníkem tábora.
 11. Zodpovídá za to,že bude určen dozor při pobytu dětí u rybníka (koupání,mytí,jízda na lodích,praní atd.) a že určený dozor skutečně vykonává svoji práci.
 12. Je-li na programu rozdělávání ohňů,zodpovídá za to,že byly řádně uhašeny,nebo určí osobu k hlídání dohasínajících ohňů.
 13. Odpovídá za dodržení bezpečnostních pravidel při jakékoliv činnosti v táboře.DENNÍ SLUŽBA V KUCHYNI

Nastupuje v 5.00 hodin,kdy ji budí poslední hlídka.Vaří snídani a připravuje vodu na čistění zubů,přičemž se chová naprosto tiše až do budíčku.
Přes den zabezpečuje stravování táborníků,stará se o zásobování,doplňuje zásobu paliva.Jeden člen služby je pověřen hlídkou u vstupu do tábora.
Do tábora nevpustí nikoho,kdo není účastníkem tábora.Návštěvy čekají u závory do příchodu vedoucího dne nebo tábora.
V určenou hodinu předává za účasti vedoucího dne uklizenou kuchyni a okolí vedoucímu následující služby. Nepřipustí vstup do kuchyně táborníkům kteří nemají službu (vyjma vedoucích od vedoucích oddílů výše) a návštěvám v táboře.
Činnost denní služby řídí vedoucí dne s instruktorem družiny,příkazy službě mohou dávat dále vedoucí jejich oddílu,kuchařky,hospodář a vedoucí tábora.

Povinnosti instruktora denní služby.
 • dohlíží nad výkonem denní služby
 • dává pokyn vedoucímu dne k nástupům na stravu
 • má trvalý přehled o počtu strávníků, nepustí k výdeji nekompletní družinu a ve spolupráci s vedoucím družiny zajišťuje stravu pro ty táborníky, kteří se nemohou k výdeji dostavit
 • zodpovídá za odložení stravy pro ty účstníky tábora, kteří jsou mimo tábor (potřebné údje mu poskytne vedoucí dne)
 • zodpovídá za dodržení hygienických zásad v kuchyni (zákaz vstupu cizích osob, množství a kvalita vody na mytí nádobí, používání čerstvých potravin,úklid kuchyně a jídelny a podobně)
 • organizuje výdej stravy (služba jí před výdejem pro ostatní) včetně kontroly čistoty strávníků a jídelního nádobí
 • odpovídá za dostatek a kvalitu vody používané v kuchyni (vodu pro stravování je nutno vždy převařit)
 • odpovídá za zajištění nápojů pro strávníky
 • odpovídá za čistotu latrin a zajištění hygieny po jejich použití (mytí rukou, odpadkové koše na latrinách)
 • odpovídá za správnou likvidaci odpadů


NOČNÍ HLÍDKA

Noční hlídka střeží majetek tábora a táborníky v průběhu noci.
 1. Střeží tábor od 22.00 hodin do 5.00 hodin.
 2. Dbá,aby do 15 munut po večerce bylo vyjma vedoucích všude zhasnuto a ticho.
 3. Pohybuje se po celém táboře potichu a bez světla.Baterku použije jen v nutném případě (stráží i kuchyni,molo a pod.).
 4. Nesmí si dovolit žádnou úlevu,která by zmenšila její bdělost.
 5. Nedovolí přístup do tábora nikomu,kdo není účastníkem tábora.Počíná - li si vetřelec podezřele nebo je neodbytný vzbudí vedoucího dne.V případě vážného nebezpečí nebo při nebezpečí z prodlení vyhlásí poplach.
 6. Nedovolí táborníkům odchod mimo tábor.
 7. Výstroj hlídky se řídí počasím,musí mít píšťalu,svítilnu a hodinky.
 8. Následujícího člena hlídky vzbudí 5 minut před koncem své hlídky.Do svého stanu jde až po nástupu nové hlídky.
 9. Všechna zvláštní pozorování hlásí po budíčku vedoucímu dne.
 10. Hlídky se určují jedno,maximálně dvoučlenné z řad táborníků do 15 let.Vyjimky povoluje pouze vedoucí tábora.
 11. Samostatně jedná hlídka pouze při přímém osobním napadení nebo při nebezpeří z prodlení,kdy vyhlašuje poplach.


DENNÍ ŘÁD

7.00 budíček
7.00 - 7.45 rozcvička,mytí
7.45 - 8.30 snídaně,úklid stanů
8.30 - 9.00 ranní prohlídka stanů
9.00 - 9.15 ranní nástup,vztyčení vlajky,denní rozkaz
9.15 - 12.00 dopolední program
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 14.30 polední klid
14.30 - 16.00 první část odpoledního programu
16.00 - 16.15 svačina
16.15 - 18.00 druhá část odpoledního programu
18.00 - 19.00 osobní volno
19.00 - 19.30 večeře
19.30 - 19.45 večerní nástup
19.45 - 20.00 mytí
20.00 - 21.00 osobní volno
21.00 - 21.30 večerní klid,příprava na spaní
21.30 táborová rada
21.30 večerka
22.00 - 5.00 hlídky
5.00 nástup denní služby
POVINNOSTI INSTRUKTORA DRUŽINY

Úkolem instruktora na táboře je pomáhat vedoucímu družiny ve vedení družiny a udržení jeho autority a předávat dětem své zkušenosti a znalosti. Zodpovídá za bezpečnost dětí. Pokud není pověřen jinými úkoly, má být stále se svoji družinou.
Instruktor družiny plní kontrolní a metodickou funkci u družiny. Jedná dle pokynů svého vedoucího oddílu, kterému za činnost družiny odpovídá. Táborový řád kromě některých vyjimek instruktorovi nepředepisuje co konkretně musí či nesmí, je jeho věcí jakým způsobem bude své povinnosti plnit.

Povinnosti instruktora družiny vůči členům své družiny:
 1. Zodpovídá za bezpečnost a zdraví dětí - učí děti provádět veškeré činnosti na táboře tak, aby byly prováděny bezpečně, dbá na jejich správné oblečení a obutí, kontroluje dodržování hygieny a správného stravování. Při nebezpečných činnostech (např. koupání, střelba, noční hry a pod.) je osobně přítomen. Před odchodem družiny na program mimo tábor osobně zkontroluje oblečení a vybavení dětí.
 2. Podporuje vedoucího družiny ve vedení družiny, pomáhá mu řešit případné problémy. Neřídí družinu ale je jakýmsi poradcem vedoucího družiny.
 3. Před večerkou zkontroluje jestli jsou děti připravené na spaní (oblečení, nemají - li ve stanu vlhko, jak mají zapnuté stany pro případ noční bouřky a podobně).
 4. Při pracovních činnostech dbá instruktor na bezpečnost a učí děti práci správně provádět (nedělá práci za děti).
 5. Při hrách působí jako dozor nad bezpečným a poctivým průběhem hry. Před hrou se přesvědčí, jestli všichni hru správně pochopili. U větších her dbá na to, aby se některé dítě neztratilo.
 6. Má přehled o zdravotním stavu dětí, ví o případných problémech dětí. Případná zjištění zdravotních či jiných problémů dětí neprodleně ohlásí vodoucímu oddílu.Nahoru Moje logo
Stránky udržuje Vilém Zoubek alias Ema
www.komik.cz - www.romantik.cz
Poslední modifikace: 14.6.1998
URL dokumentu: http://www.zoubek.cz/homepage/tabor/dokum.html
Welcome to Praetorian