Homepage Podskaláčku Emovo herní archív Odkazovník Naše Šifry Program Šifry Tábor Kadov 1998 Tábor Kadov 1997 Etapovka STKZ Dobytí severního pólu Mejl na mě Zpět Domů
Za pokladem aztéckého boha slunce


Etapovka, kterou jsme hráli letos na táboře. Námět je z kniky "ETAPOVé HRY" je to etapovka od J. Foglara a jsou do ní přidané některé etapy odjinud a provedení her tak jak jsme je hráli na táboře. Etapy jsou vymyšleny tak, abychom je mohli hrát my na táboře, tak některé etapy bude třeba předělat v případě, že je použije nikdo jiný a v některých etapách je popis míst v okolí našeho našeho tábora, který je srozumitelný jen pro naše oddíly.

Slunce Na začátku všeho byl starý deník, která našel osmnáctiletý Tom na půdě v cestovní brašně svého dědy. Deník byl poznamenaný stářím a ve své době častým používáním, přesto se Tomovi podařilo některé stránky přečíst.
Na Tomovo dědu se vzpomínalo jako na dobrodruha, kterého daleké kraje přitahovaly víc, než klidný rodinný život. To, co se dočetl v dědově deníku, však předčilo všechny historky, které se o dědovi vyprávěly. Na stránkách deníku se odvíjel příběh dobrodružné cesty za pokladem Aztéckého boha slunce, který měl být ukryt v Teotihuacánu, Aztéckém městě bohů, v prostorách boha slunce. Jak Tom pochopil ze stránek deníku, přestože se děda a jeho kamarádi dostali k pokladu velice blízko, výprava byla neúspěšná. Členové výpravy byli rádi, že si zachránili holé životy.
Doba ve které Tom žil byla zlá. Začátkem tohoto století byla hospodářská krize, nebyla práce a hodně čechů odjelo hledat práci za oceán do Ameriky. Tom, který zřejmě zdědil po dědovi dobrodružnou povahu, a byl s několika svými kamarády bez práce, se proto rozhodl jít po stopách svého dědy za pokladem boha slunce do jižní Ameriky - dnešního Mexika. Sehnali práci na záoceánském parníku a tak se za několik týdnů vylodili v Mexickém zálivu v přístavu Houston.
A právě tady začíná náš příběh Toma a jeho sedmi kamarádů, kteří putovali podle poznámek Tomova dědy Mexickou divočinou.


Etapa 1
Název: Řeka Colorado
Charakteristika: Potok, proudící voda
Legenda: 3. den, řeka Colorado.
................. Po proudu říčky divoké házeli nám šišky stromu neznámého a v každé z nich nám značku jakousi posílali. Musili jsme šišky z vody loviti, abychom zprávu podle značek rozluštili. .....................
Provedení: Družiny dostanou zprávu zašifrovanou způsobem a=c; b=r; ......
Na dřevěné špalíky napíšeme kód, na každý špalík jedno písmeno.
Družiny se rozmístí podél potoka a budou špalíky, které bude instruktor na začátku posílat po vodě, chytat tak, že se nikdo nesmí namočit (ani ruce).Mohou použít např. sáček či ešus na tyči a podobně. Každé písmeno bude alespoň na třech špalících. Když družina špalík zachytí, kód si opíše a špalík odevzdá instruktorovi, který je sbírá. Další ins. loví špalíky, které nikdo neulovil. Špalíky se dokola pouští tak dlouho, dokud poslední družina zprávu nerozluští. Písmena si nikdo nesmí domýšlet.
Hodnotí se pořadí družin ve vyluštění.Etapa 2
Název: Osada San Antonio
Charakteristika: Vypálit znak
Legenda: 7. den, osada San Antonio.
..................Již od vylodění v Houstonu deník výpravy jsem začal vésti, aby všechny kroky naše zaznamenány byly. A nyní k dalšímu dni. Bylo vytesáno na kamenech porůznu rozházených, aby ten, kdo důvěru lidu z osady kazika Tahtilica chce získati, nalezl kmen dřeva posvátného a z toho kus zvící dublonu odřízl. A získá tak kolo, do něhož vypáliti má písmeno jména aztéckého panovníka slavného. I hledali jsme dlouho, až jsme dřevo žádoucí k účelu tomu nalezli. Vypálili jsme na ně písmeno M a lidu Tahtilicovu předložili. Pak jsme byli celkem vlídně přijati a ukázána nám cesta další. ..........................
Provedení: Každá družina dostane dřevěný koláč, do kterého vypálí družinový znak.
Znaky hodnotí táborová rada prostřední středu tábora.
Každá družina povede táborový deník, deníky ohodnotí táborová rada poslední středu tábora.Etapa 3
Název: Osada Del Rio
Charakteristika: Louka, paměťová štafeta
Legenda: 13. den, osada Del Rio
..........Zprávu svým druhům my podati museli a kousek náčiní psacího my neměli. Ani signalizování námořního použíti možno nebylo. ....................................

Provedení: Vytvoříme tolik stanovišť, kolik je v družinách členů. Na každém stanovišti bude jeden táborník z každé družiny. První dostanou text zprávy který si zapamatuje, běží na druhé stanoviště kde text řekne členovi své družiny. Ten si ho rovněž zapamatuje a běží na další stanov. Poslední text napíše a odevzdá.
Hodnocení:
celkový čas + 30 trestných vteřin za každé špatné slovoEtapa 4
Název: Jezero u Del Rio
Charakteristika: Hledání slov, signalizace
Legenda: 16. den, jezero u Del Rio.
........................................Po celém ostrově důležité zprávy roztroušeny byly, ale my jen nesnadno je shledávali a svým druhům na pobřeží je signalizovali, neboť ostrov byl pln rozzuřených potomků starých Aztéků. ..............................................
Provedení: V lese pověsíme na stromy čtvrtky se slovy - 20 čtvrtek. 2 členové z každé družiny se rozmístí podél lesa u křížku (podél lesa směrem k našemu lesu za táborem). Ostatní členové mají za úkol najít slova, zapamatovat si je (nepsat) a odsignalizovat přes louku svoji dvojici. Kdo bude mít všech 20 slov, předá je na papíru vedoucímu, který bude na cestě od křížku do lesa (zhruba uprostřed družin).
Hodnocení:pořadí ve získání zprávyEtapa 5
Název: Řeka Rio Grande
Charakteristika: Rybník, morse, poslepu
Legenda: 18. den, řeka Rio Grande.
.................... Podle pokynů vyjednavače skupiny potomků aztéckých vydali jsme se po mostech houpavých nad vodami vířícími, abychom se dostali blíže oné skupině. Po přechodu mostu posledního byly nám oči zavázány a my jen hmatem museli číst zprávu, abychom ani hlasů, ani tváří vyjednávačů nepoznali. Neboť strašná by na nich byla pomsta ostatního lidu. ...................................
Provedení: U kamene natahneme těsně nad vodou lano. Na druhém břehu (na louce) bude pro každého člena družiny připraven špalík, na kterém bude morseovkou pomocí hřebíků "NATLUčENO"slovo, pro každého jiné ale se stejným počtem písmen. Po jedné družině nastoupí družiny ke startu, kde jim vedoucí řekne úkol:
Nyní každému zavážeme oči. Máte za úkol postupně, jeden po druhém přeručkovat na druhou stranu, tam se vezmete za ruce a vyjednavač vás odvede na místo, kde poslepu zprávu budete muset získat.
Družina si nastoupí se zavázanýma očina na břehu a jeden po druhém s tělem ve vodě přeručkuje rybník (při vstupu a výstupu z rybníka pomáhají instruktoři). Když přeručkují všichni na druhý břeh, vezmou se za ruce a instruktor je dovede na louku ke špalíkům. Každému dá jeden do ruky a řekne, že špalíky obsahují zprávu. Kdo správně řekne slovo, může si rozvázat oči.
Na vyluštění je 10 min. za každé nevyluštěné slovo se k času připočítává 5 min.
Hodnocení:pořadí z celkových časů družin.Etapa 6
Název: Osada Ojinaga
Charakteristika: Hledání kolíků v terénu
Legenda: 21. den, osada Ojinaga.
.................................. Po malých kůlcích ze dřeva takřka zkamenělého bylo nám jíti a každý z ěch kůlků značkou podivnou byl opatřen, aniž jsme smyslu jejímu rozuměli. Kůlky ty vedly nás cestami neschůdnými přes vody mnohé a lesy i skály a propasti, kam noha lidská po staletí již nevkročila. ..............................
Provedení: Připravíme zprávu a kolíky, pro každé písmeno jeden. Na kolíky napíšeme písmeno a pořadové číslo písmene ve zprávě. Písmen cca 50. Kolíky zatlučeme do země popořadě ve vzdálenostech 5-50 m, ryska ukazuje směr dalšího kolíku. Družiny jdou po "KOLíKOVé STEZCE" a zapisují písmena.Pořadí podle času získání zprávy. Písmena si nesmí domýšlet (na každém kolíku může být kontrolní značka (třeba v závorce jiné písmeno s textem nesouvisející).Kolíky budou zatlučeny tak, aby byly vidět cca ze 2 m.
Etapa 7
Název: Osada Chihuahua
Charakteristika: Druž. výrobek
Legenda: 24. den, osada Chihuahua.
.....................Bylo více než zřejmo, že v kraji tomto opuštěném dále přebývati budeme. Neboť mnoho stop vedlo v místa tato a říkalo, že zde bychom mohli nalézti další pokyny k cestě naší. I vystavěli jsme si sruby z klád tesaných, abychom přístřeší nad hlavou měli. .............................
Provedení: Každá družina vyrobí nějaký výrobek pro táborEtapa 8
Název: Osada Delicias
Charakteristika: Lov tropických motýlů
Legenda: 46. den, osada Delicias.
.........................Usoudili jsme, že ústa jeho k sdílnosti větší přimějeme, darujeme - li mu to, po čem oči jeho prahly - pláštěnku z křídel motýlů nejvzácnějších. I vydali jsme se z lesů na lučiny k lovu těžšímu, než jsme se zprvu domnívali. ..............
Provedení: Klasická hra lov tropických motýlů.Etapa 9
Název: Osada Jiménez
Charakteristika: Psaní levou rukou
Legenda: 51. den, osada Jiménez.
........................... Došli jsme do kraje toho podivného a shledali věc nevysvětlitelnou. Lid zdejší pravé ruky takřka vůbec nepoužíval a jen levá jeho ruka pracovala. I dokazovali lidé v tomto kraji rukou levou prací nejúžasnějších, šperky umné robili a drobnosti neuvěřitelné. Museli jsme dovednost v levé ruce předstírati, abychom lid ten přesvědčili, že jsme z kraje jeho. Dařilo se nám to pramálo. ................................
Provedení: Každá družina opíše text legendy levou rukou, čitelně a bez chyby. Členové družiny se střídají po dvou slovech. Za chybně opsané, nečitelné slovo či chybu se připočítává 30 s.Etapa 10
Název: Jezero u Duranga
Charakteristika: Plavání s kládou
Legenda: 61. den, jezera u Duranga.
............................. Náš věrný druh Ricardo byl jat a do tvrze vodní uvězněn. Když tma nastala, člunem jsme pro něj přijeli a za pomoci mečů nehlučných Ricarda osvobodili. A druhý den pak jsme pokračovali v práci na řece Ontitaclan, kmeny se zprávou skákaly po jejích vlnách k lidem našim na druhou stranu. .............................
Provedení: Jeden člen družiny sedí na protějším břehu. Každá družina dostane kládu cca 3 m a má za úkol dotlačit kládu ke svému členu. Když se kláda dotkne břehu, skočí dotyčný do vody, všichni se musí jednou rukou držet klády a doplavat zpět.
Hodnotí se pořadí družin.Etapa 11
Název: Oseda Durango
Charakteristika: co nejdéle udržet oheň
Legenda: 63. den, osada Durango.
.................................Druhá část výpravy za námi do hor se ubírala, aniž by stanoviště naše znala. V noci jsme jim cíl ukazovati museli ohněm na planině náhorní. Bylo těžké udržovat oheň co nejdéle, když dřevo zde bylo vzácností. A přece oheň zhasnouti nám nesměl. ...................................
Provedení: Každá družina dostane půlkilový kámen. Musí si vyrobit váhy a odvážit půl kila dřeva. Instruktoři kontrolují, aby váhy byly vyrobeny tak, že skutečně odváží půl kila. Potom musí z odváženého dřeva zapálit oheň, který bude co nejdéle hořet. Družiny mají každá 5 zápalek. Oheň musí stále hořet plamenem, jakmile plamen zmizí, musí zahájit nový pokus (oheň nesmí rozfoukávat). Je tolik pokusů, na kolik vystačí sirky.
Hodnocení: 1. Pořadí z času, v jakém správně odváží dřevo - body 1, 2, 3, .....
2. Pořadí z časů, jak dlouho hořel oheň (ze všech pokusů se bere nejlepší čas).
Čas se počítá od zažehnutí zápalky po zhasnutí plamene.
Body 2, 4, 6, ..........
Body z obou částí se sečtou. Časy měří u každé družiny její instruktor.
Etapa 12
Název: Osada Fresnillo
Charakteristika: Nesení zraněného
Legenda: 67. den, osada Fresnillo.
............................V řeži ze všech až dosud nejkrutější přítel náš věrný Ricardo zranění četná utrpěl. Na rukou i bedrech svých do bezpečí jsme jej nesli a krok každý utrpením pro tělo jeho zmučené byl nevýslovným. Přes lesy, vody a ze skály nebetyčné jsme Ricarda snášeli. ..........................................
Provedení: Odejdeme z tábora ke křížku. Tam vybere vedoucí v každé družině jednoho člena tak, aby vážili všichni přibližně stejně. Pak družiny dostanou za úkol odnést zraněného (vybraného člena) do tábora. Pokud se zraněný dotkne při přesunu země, musí znovu na start.
Hodnocení: Pořadí z časů v cíli.Etapa 13
Název: Osada Zacatecas
Charakteristika: azimutová stezka
Legenda: 69. den, osada Zacatecas.
.............................Podivná nemoc zachvacovala stále více a více našich lidí, aniž bychom měli proti ní léku jakéhokoliv. Domorodec za úplatu nám sdělil, že kdesi daleko v kraji vytéká ze skály pramen vody červené, která nemoc tuto léčí. Popis cesty pak že na staletém stromu nad propastí bezednou se nalézá. Hledali jsme a nalezli,, když utrpení velká zatím my přestáli. .......................
Provedení: V okolí tábora připravíme azimutovou stezku, na jejímž konci bude dopis, kde bude pomocí rébusu označeno místo, na kterém družiny najdou lahvičku s červenou léčivou vodou. Lahvičku přinesou vedoucímu. Místo azimutů použít k popisu cesty slovního popisu kde družiny najdou další bod. Hodnocení: pořadí z celkových časů družin.Etapa 14 Název: Jezero Chapala
Charakteristika: Obarvit látku
Legenda: 72. den, jezero Chapala.
................................. Roucha bílá dali nám a žádali nás, abychom je na červeno obarvili odvarem rostliny jakési, jinak že nebudeme přijati knězem, který strážcům úseku tohoto velí. Těžké bylo hledání rostliny, která by k účelu tomuto podivnému sloužiti měla. .................................
Provedení: Družina dostane ústřižek bílé látky a má za úkol obarvit ho přírodními barvivy na jakoukoliv barvu
Hodnocení:podle kvality nebo splnil-nesplnil (rozhodne t.r.)Etapa 15
Název: Hora Nevado De Colima
Charakteristika: Mlčení
Legenda: 76. den, hora Nevado De Colima.
................................ A tak jako předchůdci naši, i my museli klášter němých navštíviti a němotu předstírati. Mnichové v pláštích šarlatových posuňky podivnými k nám promlouvali a my jen zřídka pochopili, o čem lidé ti nemluvní rozprávěli. ........................................
Provedení: Která družina dokáže od vyhlášení této etapy déle mlčet?
Soutěž probíhá tak, že si každá družina vybere jednoho člena a ti začnou na povel mlčení. Jakmile promluví, nastupuje další člen družiny. Rozhoduje čas, po který dokáže postupně po jednom členu družina mlčet.Etapa 16
Název: Jezero u řeky Balsas
Charakteristika: Rozdělat oheň bez sirek
Legenda: 78.den, jezero u řeky Balsas.
.......... Dokažte zapálit oheň způsobem posvátným a my uvěříme, že jste Očekávaní. Tak volali kněží posměšně přes propast na nás. Ale my neovládali kouzla toho a kněží počali kolem nás své tance obětní. ....................................
Provedení: Máte dva dny na to, aby jste rozdělali oheň bez použití jiného ohně (sirek, zapalovače a pod.)
Hodnocení: povedlo, nepovedloEtapa 17
Název: Řeka Balsas
Charakteristika: přejít rybník po kládách
Legenda: 81. den, řeka Balsas.
................................stromy vysoké jsme zlézali a po kmenu nad vodami hřmícími jsme přecházeli. A nalezli jsme dřevo vhodné pro člunu vyrobení, který nás dále do srdce říše aztécké odnese. Splavili jsme dřevo po proudu řeky zelenavé až k ležení našemu a životy všech byly při tom ohroženy. ...................................
Provedení: Na rybník ukotvíme pramice, přes ně položíme klády. Na druhém břehu bude pro každou družinu špalík. Každý z družiny má za úkol přejít po kládách na druhý břeh (další startuje když je předchozí na druhém břehu). Když je celá družina na druhém břehu, přeplavou se špalíkem zpět.
Hodnocení:Pořadí podle času družin.Etapa 18
Název: Hora Nevado De Toluta
Charakteristika: Volná etapa
Legenda: 83. den, hora Nevado De Toluta.
...................... Krev hrůzou v žilách nám tuhla a srdce zastavovalo se, když ze skály Hlídkové do propastí bezedných my se podívali. A přece bylo nutno po kolmých stěnách se dolů spouštěti, abychom o kus cesty blíže k pokladům nepřeberným my se dostali a tak výpravu svou úspěchem korunovali. ...............................
Provedení:


Etapa 19
Název: Osada Cuernavaca
Charakteristika: Lovení kamene
Legenda: 85. den, osada Cuernavaca.
...............I bylo nám do propasti takřka bezedné sestoupiti a vyloviti kámen měsíční. Po březích a skalách dolů nijak jsme nemohli a nezbylo, než ke kameni po lanech sešplhati. .............................
Provedení: Pro tuto etapu je nutno najít mostek přes vodu. Družina kterou dovedeme k tomuto místu má za úkol vylovit z vody kámen velký jako pěst a přitom se nesmí namočit a musí ho vylovit z mostu ne ze břehu.Etapa 20
Název: Tenochtitlán
Charakteristika: Noční, odrazky
Legenda: 87. den, Tenochtitlán.
.......................................... Na dosah pokladů samotné královny aztécké již se nacházíme. Papyrus na skále Hlídkové prozradil nám, že toho strážcové za Očekávaného budou považovati, kdo jim přesný počet drahokamů v klenotnici královnině oznámí. Jak drahokamy však spočítati, když uloženy jsou nad vodami bouřícími a nikudy k nim přístupu není. ......................
Provedení: V lese rozvěsíme na stromy odrazky a pod každou dáme cca 10 drahokamů. Děti se rozdělí do dvojic, každá dvojice má jednu baterku. Dvojice (musí se celou dobu držet za ruce) mají za úkol pomocí baterky hledat odrazky a z pod každé odrazky kterou najdou si vezmou jeden drahokam. Pokud se stane že jsou u některých odrazek drahokamy vybrané, má dvojice smůlu a hledá dál.
V průběhu celé hry se musí dvojice držet za ruce a nesmí mluvit. Pokud strážci (instruktoři) někoho uslyší, ztrácí dvojice 3 drahokamy.Etapa 21
Název: Tenochtitlán
Charakteristika: Odhad času a váhy
Legenda: 89. den, Tenochtitlán.
............................První naděje veliká na kořist zasvitla nám, když jsme se o klenotnici kazika Peopatily dověděli. Byla již v rozvalinách, ale přesto hlídána velmi dobře potomky Aztéků starých, jež Cortéz tak hrubě vyhubil. Stráž přesně v poledne odcházela a na hodinu svěřovala klenotnici ochraně bohů. Vyčkali jsne hodiny této, i podobné kameny si připravili, jež pro chvilkové oklamání strážců jsme mínili do zdí klenotnice za drahokamy vyloupnuté dosaditi. Rozčilení veliké se nás zmocnilo, když jsme ke klenotnici vykročili. .........................
Provedení: Každá družina má 1/2 hodiny na to, aby nasbírala 13 různých kamenů o velkové váze 1 kg. Přitom nesmí používat ani hodinky ani váhu. Hodnocení: Součet bodů z pořadí odhadu času a váhy.Etapa 22
Název: Teotihuacán-město bohů
Charakteristika: noční, cesta po sluchu
Legenda: 91. den, Teotihuacán - město bohů
.......... a byla noc tmavá a nástrah všelijakých plná. Kudy jíti my nevěděli, jen hudba chrámová nás temnem vedla. A došli jsme do chrámu boha slunce, v tvář božstva popatřili a podle pokynů kněze ruku svou znakem opatřili. I uvěřili nám, že jsme Očekávanými a roušku tajemství z cesty další nám poodhrnuli. ...................
Provedení: Hlídky za tmy hledají chrám boha slunce.
U čertových náramků si vedoucí na skále rozdělá oheň, u něj umístí sošku bůžka a magneťák s chrámovou hudbou. K ohni si sedne převlečený za mnicha. Oheň bude hořet a bude znít chrámová hudba. Družiny dostanou za úkol najít podle hudby chrám boha slunce, když jim předtím na mapě ukážeme prostor (2x2 km). U ohně jim mnich udělá uhlem znamení na ruce a vrítí se do tábora.
Strážemi v okolí chrámu (instruktoři) musí družiny projít tak, aby je stráže naslyšeli. Koho stráže uslyší, ta družina musí 5 minut stát na místě.
Cesta zpět už se do času nepočítá, ovšem koho hlídky uslyší i na zpáteční cestě, tomu se k času oněch 5 minut připočte.Etapa 23
Název: Teotihuacán - město bohů
Charakteristika: Přenášení ohně
Legenda: 92. den, Teotihuacán - město bohů.
...................... a věřili přepevně, že až lampa starodávná pod klenbou chrámovou se rozžehne, znamením to bude pro příchod Očekávaného. Dlouho jsme přemýšleli, jak oheň do výšin klenby chrámové dostati a lampu rozsvítiti. Přes vody chrám obklopující jsme s ohněm přeplouti museli a výstup k lampě rovněž byl více než nesnadný. ........................................
Provedení: Družina má za úkol rozdělat na našem břehu oheň a přenést ho na ohniště, které si předem připraví na druhém břehu.
Družina má tedy po startu následující úkoly:
Na protějším břeho připravit ohniště
Na našem břehu rozdělat oheň, přenést ho přes rybník na druhé ohniště, kde musí ještě 5 minut hořet.
Hodnocení: pořadí z celkového času, ve kterém je započteno i těch 5 min.na druhém břehuEtapa 24
Název: Chrám boha slunce
Charakteristika: Chytání míčku
Legenda: 93. den, Chrám boha slunce
...................Ó kam nás zavedla touha po kovu zlatém a špercích z něho! Po cestách plných nebezpečenství, vítězně vždy překonaných, ocitli jsme se jako naši předchůdci v žaláři staré pevnosti aztécké a zde jest nám čekati na úsvit dne zítřejšího, kdy zemříti máme na kameni obětním. Jedinou nadějí jest druh náš Ricardo, jemuž noci dnešní klíč od kobky naší vyhoditi oknem chceme. ..................................
Provedení: Pro tuto etapu je nutno nalézt vhodný terén. Jeden člen družiny hází míček ze skály, z věže či pod. a další dole chytá. Každá družina má 3 pokusy, při nichž se házeč i chytač střídají.
Hodnocení: hodnotí se pouze jestli družina úkol splnila.Nahoru Moje logo
Stránky udržuje Vilém Zoubek alias Ema
www.komik.cz - www.romantik.cz
Poslední modifikace: 14.6.1998
URL dokumentu: http://www.zoubek.cz/homepage/tabor/chram.html
Welcome to Praetorian